Chương trình Việt Nam tươi đẹp do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sản xuất và thực hiện tại Hợp tác xã Tâm Trà Thái